Наукові напрямки

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за такими напрямками:

НАПРЯМОК 1 - Розробка програм реформування і технічного переоснащення систем теплопостачання населених пунктів

ТЕМА: РОЗВИТОК ТА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВЕЛИКИХ ТА МАЛИХ МІСТ (як розділ вказаних нижче програм)

Керівник розділу теплопостачання: проф. Шульга М.О.

Виконавці: Колектив кафедри

РЕЗУЛЬТАТ.

Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Харківської області на 2003-2010 рр.. (Затверджена рішенням XII сесії Харківської обласної ради XXIV скликання від 28.10.03)

Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 рр.. (Затверджена рішенням XIV сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 24.06.03 № 145/03)

Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Чугуєва на 2005-2010 рр.. (2005 р.) (Розроблена у відповідності до Загальнодержавної програми розвитку та реформування ЖКГ за замовленням Чугуївської міської ради)

Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Харківської області на період до 2010 р..(Розроблена згідно Методичних рекомендацій Міністерства ЖКГ в 2004 р.)

Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова до 2010 р.. (Розроблена згідно Методичних рекомендацій Міністерства ЖКГ в 2004 р.)

Концепція програми моніторингу технічного стану і оптимізації видатків об'єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення Луганської області, (2007 р.) (Розроблена у співпраці з ЛІПО та Луганською обласною радою)

Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Слов’янська на 2006-2010 рр.. (2006 р.) (Розроблена згідно Методичних рекомендацій Міністерства ЖКГ в 2004 р. за замовленням Слов’янської міської ради).

Науково-технічний звіт «Житлово-комунальне господарство. Вчора, сьогодні, завтра. Науково-технічні та фінансово-економічні аспекти розвитку» (2008 р.) (на замовлення Міністерства ЖКГ)

Концепція розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2007-2011 рр., (2007 р.)

В результаті розробки та впровадження вищенаведених програм, був проведенний аналіз причин неефективної роботи систем теплопостачання, окреслені основні напрямки з реформування та розвитку СЦТ населених пунктів та запропоновані заходи, щодо підвищення ефективності експлуатації систем теплопостачання, що дозволило підвищити їх надійність і ефективність, що дозволило зекономити енергетичні та матеріально-технічні ресурси.

ПУБЛІКАЦІЇ. За матеріалами опубліковано 20 друкованих робіт, основні з яких: 3 статті у наукових фахових виданнях України, 11 публікації у збірниках матеріалів та тез доповідей конференцій (Всеукраїнських 6, міжнародних 1 та науково-технічних конференціях викладачів та аспірантів ХНАМГ 3).

НАПРЯМОК 2 - Розробка геоінформаційної системи централізованого теплопостачання

ТЕМА: РОЗРОБКА ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЩОДО КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ З ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Керівник: проф. Шульга М.О.

Виконавці: ас. Клімов А.О.

РЕЗУЛЬТАТ. Розроблено основні засади формування Блок-схеми ГІС СЦТ з підсистемами та елементами, що дозволить підвищити ефективність роботи СЦТ за рахунок зменшення металоємності, економії теплоти і електроенергії. За умов створення повної бази даних на елементи теплової мережі можлива адаптація програмного ГІС-забезпечення до вирішення питань з технології, автоматизації, диспетчеризації, технічного обслуговування, ремонтів і реконструкції теплових мереж, що надасть можливість ефективного планування вказаних заходів з технічного обслуговування та ремонтів. Основні положення теми були частково впроваджені в КП «Харківські теплові мережі».

ПУБЛІКАЦІЇ. За матеріалами виконано 5 магістерських робіт та опубліковано 12 друкованих робіт у збірниках матеріалів та тез доповідей конференцій (Всеукраїнських 4 міжнародних 3 та науково-технічних конференціях викладачів та аспірантів ХНАМГ – 5).

НАПРЯМОК 3 - Підвищення ефективності роботи систем централізованого теплопостачання

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ, МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГАЛУЗІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КУП’ЯНСЬКА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, (2007 Р.)

Керівник: проф. Шульга М.О.

Виконавець: асист. Клімов А.О., магістр Володін Є.О.

РЕЗУЛЬТАТ. Проект реалізовано на філії Обласного комунального підприємства «Куп’янські теплові мережі». В рамках проекту повністю реконструйовано систему теплопостачання, запропоновано 2 варіанта схем СЦТ проаналізовані їх недоліку та переваги, надані рекомендації з заміні застарілого та зношеного обладнання котелень та теплових пунктів, розроблені заходи з підвищення ефективності СЦТ м. Куп’янська.

ТЕМА: АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ С. ГРУШІВКА КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Керівник: проф. Шульга М.О.

Виконавець: ст. викл. Деркач І.Л., асист. Клімов А.О., магістр Цибанов В.С.

РЕЗУЛЬТАТ. Проект реалізовано на філії Обласного комунального підприємства «Куп’янські теплові мережі» в с. Грушівка. Розроблено 2 варіанти реконструкції схеми теплопостачання та благоустрою території. Надані рекомендації з використання теплової ізоляції, приладів автоматизації, котельного та насосного обладнання, приладів опалення тощо.

ТЕМА: АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ПОШКОДЖЕНЬ ТЕПЛОПРОВОДІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, ЛЕНІНСЬКОГО, ЖОВТНЕВОГО ФІЛІАЛІВ КП «ХТМ», (2011 Р.)

Керівник: проф. Шульга М.О.

Виконавець: магістри Медвєдцева В.О. та Гармаш С.Ю.

РЕЗУЛЬТАТ. Виходячи з приведеного аналізу частоти пошкоджень трубопроводів магістральних теплових мереж можливо раціонально планувати витрати матеріально-технічних і трудових ресурсів. Отримані результати були частково впроваджені в КП «Харківські теплові мережі».

ТЕМА: РЕЖИМНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПІДІГРІВНОЇ УСТАНОВКИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ЗМІНИ РОЗРАХУНКОВОГО ОПАЛЮВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ.

Керівник: Доцент Алексахін О.О.

Виконавець: аспірант Бобловський О.В.

РЕЗУЛЬТАТ. Розроблено рекомендації до стратегії енергозберігаючих заходів у мікрорайонних систем теплопостачання та гарячого водопостачання, які незабаром будуть впроваджені в КП «ХТМ». Отримані результати дозволять економити ресурси в системах теплопостачання.

ТЕМА: МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.

Керівник: доцент Бобух А.О.

Виконавець: асист. Ковальов Д.О.

РЕЗУЛЬТАТ. Розроблені структури, моделі й алгоритми можуть бути використані при розробці систем керування безперервними ТОК СЦТ (технологічні об’єкти керування системи централізованого теплопостачання) та підвищенні ефективності їх експлуатації. Отримані в процесі дослідження результати знайшли застосування в КП «ХТМ» при впровадженні розробленої системи автоматичного керування температурою змішаного теплоносія із із індивідуального теплового пункту в системі опалення.

Матеріали даної роботи покладені в основу навчальних курсів «Автоматизовані системи керування технологічними процесами» та «Автоматизація інженерних систем» у ХНАМГ (акт від 18.05.2011 р.).

ПУБЛІКАЦІЇ. Тематика знайшла своє відображення в 2 дисертаційних роботах, в однієї монографії, в понад 15 магістерських роботах. За матеріалами теми опубліковано 37 друкованих робіт, з них: 19 статей у наукових фахових виданнях України, 18 публікації у збірниках матеріалів та тез доповідей конференцій (закордонних – 1, міжнародних 9, всеукраїнських 7, науково-технічних конференціях аспірантів та викладачів ХНАМГ – 7).

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ, МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГАЛУЗІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КУП’ЯНСЬКА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, (2007 Р.)

Керівник: проф. Шульга М.О.

Виконавець: асист. Клімов А.О., магістр Володін Є.О.

РЕЗУЛЬТАТ. Проект реалізовано на філії Обласного комунального підприємства «Куп’янські теплові мережі». В рамках проекту повністю реконструйовано систему теплопостачання, запропоновано 2 варіанта схем СЦТ проаналізовані їх недоліку та переваги, надані рекомендації з заміні застарілого та зношеного обладнання котелень та теплових пунктів, розроблені заходи з підвищення ефективності СЦТ м. Куп’янська.

ТЕМА: АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ С. ГРУШІВКА КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Керівник: проф. Шульга М.О.

Виконавець: ст. викл. Деркач І.Л., асист. Клімов А.О., магістр Цибанов В.С.

РЕЗУЛЬТАТ. Проект реалізовано на філії Обласного комунального підприємства «Куп’янські теплові мережі» в с. Грушівка. Розроблено 2 варіанти реконструкції схеми теплопостачання та благоустрою території. Надані рекомендації з використання теплової ізоляції, приладів автоматизації, котельного та насосного обладнання, приладів опалення тощо.

ТЕМА: АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ПОШКОДЖЕНЬ ТЕПЛОПРОВОДІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, ЛЕНІНСЬКОГО, ЖОВТНЕВОГО ФІЛІАЛІВ КП «ХТМ», (2011 Р.)

Керівник: проф. Шульга М.О.

Виконавець: магістри Медвєдцева В.О. та Гармаш С.Ю.

РЕЗУЛЬТАТ. Виходячи з приведеного аналізу частоти пошкоджень трубопроводів магістральних теплових мереж можливо раціонально планувати витрати матеріально-технічних і трудових ресурсів. Отримані результати були частково впроваджені в КП «Харківські теплові мережі».

ТЕМА: РЕЖИМНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПІДІГРІВНОЇ УСТАНОВКИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ЗМІНИ РОЗРАХУНКОВОГО ОПАЛЮВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ.

Керівник: Доцент Алексахін О.О.

Виконавець: аспірант Бобловський О.В.

РЕЗУЛЬТАТ. Розроблено рекомендації до стратегії енергозберігаючих заходів у мікрорайонних систем теплопостачання та гарячого водопостачання, які незабаром будуть впроваджені в КП «ХТМ». Отримані результати дозволять економити ресурси в системах теплопостачання.

ТЕМА: МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.

Керівник: доцент Бобух А.О.

Виконавець: асист. Ковальов Д.О.

РЕЗУЛЬТАТ. Розроблені структури, моделі й алгоритми можуть бути використані при розробці систем керування безперервними ТОК СЦТ (технологічні об’єкти керування системи централізованого теплопостачання) та підвищенні ефективності їх експлуатації. Отримані в процесі дослідження результати знайшли застосування в КП «ХТМ» при впровадженні розробленої системи автоматичного керування температурою змішаного теплоносія із із індивідуального теплового пункту в системі опалення.

Матеріали даної роботи покладені в основу навчальних курсів «Автоматизовані системи керування технологічними процесами» та «Автоматизація інженерних систем» у ХНАМГ (акт від 18.05.2011 р.).

ПУБЛІКАЦІЇ. Тематика знайшла своє відображення в 2 дисертаційних роботах, в однієї монографії, в понад 15 магістерських роботах. За матеріалами теми опубліковано 37 друкованих робіт, з них: 19 статей у наукових фахових виданнях України, 18 публікації у збірниках матеріалів та тез доповідей конференцій (закордонних – 1, міжнародних 9, всеукраїнських 7, науково-технічних конференціях аспірантів та викладачів ХНАМГ – 7).

НАПРЯМОК 4 - Підвищення ефективності експлуатації інженерних систем будівель та мереж.

 

Керівник: проф. Шульга М.О.

 

Виконавці: колектив кафедри

 

РЕЗУЛЬТАТ. Держбюджетна тематика за даним напрямом розробляється кафедрою з 2000 року, її результати та висновки дозволяють корегувати навчальні програми з врахуванням сучасних вимог до інженерного обладнання систем будівель та мереж, новітніх технологій, матеріалів та приладів, надають вихідний матеріал для виконання магістерських та дипломних робіт. Крім цього, в тематиці активно застосовують винаходи, які підтверджені патентами та авторськими свідоцтвами викладачами кафедри.

 

ПУБЛІКАЦІЇ. За матеріалами опубліковано понад 100 друкованих робіт, з них: 20 статей у наукових фахових виданнях України, 80 публікацій у збірниках матеріалів та тез доповідей конференцій (закордонних 4, міжнародних 27, Всеукраїнських 10 та науково-технічних конференціях аспірантів та викладачів ХНАМГ 39).

 


Сейчас 1555 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте